Arbeidsrecht

In de dagelijkse praktijk adviseer en procedeer ik  op het gebied van arbeidsrecht onder andere over de zaken als ontslag, arbeidsvoorwaarden, reorganisatie, medezeggenschap, zieke werknemer, werkgevers aansprakelijkheid, maar ook overeenkomsten van opdracht zoals de managementovereenkomst.

Ontslag (op staande voet)

Een reden voor ontslag kan een bedrijfseconomische oorzaak hebben of gelegen zijn in disfunctioneren, verstoorde arbeidsverhouding, regelmatig verzuim, ernstig verwijtbaar handelen. Fritse Advocatuur zal met name gezien het kostenaspect streven naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Komen partijen er niet uit dan beschikt Fritse Advocatuur over de benodigde kennis en expertise om, ook in het geval van een ontslag op staande voet, één van de ontslagroutes te volgen via het UWV en/of de kantonrechter en in hoger beroep bij een van de hoven.

Arbeidsvoorwaarden

In de arbeidsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd (de arbeidsvoorwaarden) op basis waarvan werkgever en werknemer met elkaar samenwerken. Dit kunnen zowel individuele afspraken zijn als arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit een cao. Een werkgever kan daarnaast nog arbeidsvoorwaarden of werknemersinstructies hebben vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenhandboek of –reglement. Niet zelden ontstaat er gedurende de looptijd van het dienstverband discussie over de toepassing en/of uitleg van de arbeidsvoorwaarden. Dat kan gaan over loon, overwerk, werkroosters, plaats van tewerkstelling, maar ook bedingen als concurrentie, relatie en geheimhouding.Fritse Advocatuur is niet alleen gespecialiseerd in het vastleggen en beoordelen van arbeidsvoorwaarden maar adviseert en procedeert bij geschillen hierover.

Medezeggenschap

Een medezeggenschapsorgaan behartigt de belangen van het personeel in een onderneming Afhankelijk van de omvang van het aantal personeelsleden binnen een onderneming kan sprake zijn van een ondernemingsraad, een personeelsvertegenwoordiging of een personeelsvergadering. Zo mag ondernemingsraad meepraten over belangrijke onderwerpen waarover de ondernemer een besluit dient te nemen. De ondernemingsraad heeft recht op informatie en advies- en instemmingsrecht. Fritse Advocatuur kan bij geschillen die voortvloeien uit Wet op de Ondernemingsraden zowel de belangen van werkgever als die van het medezeggenschapsorgaan behartigen.

Zieke werknemer

Wanneer een werknemer voor een langere periode ziek wordt ontstaan er zowel voor de werknemer zelf als voor de werkgever een reeks aan verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter. In het geval discussie ontstaat over passende arbeid, de mate van arbeidsongeschiktheid kan dat leiden tot een arbeidsconflict. Fritse Advocatuur heeft veel ervaring in het begeleiden van re-integratietrajecten en voert indien nodig dossiercontroles uit ter voorkoming van het opleggen van sancties door het UWV. Indien nodig wordt hierbij samengewerkt met arbeidsdeskundigen. Met name de eerstejaarsevaluatie is gedurende het traject een belangrijk ijkpunt voor het gevolgde en nog te volgen traject.

Werkingssfeeronderzoek pensioen en cao.

Heeft u een brief of vragenlijst ontvangen van een bedrijfstakpensioenfonds over verplichte deelname? Of heeft u uw activiteiten uitgebreid waardoor een (andere) bedrijfstakpensioenfonds of cao van toepassing wordt? In dergelijke gevallen kan Fritse Advocatuur een werkingssfeeronderzoek uitvoeren om vast te stellen of u als onderneming valt onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds of cao. Indien nodig kan voor voor het berekenen van de financiële gevolgen gebruik worden gemaakt van de kennis en expertise van een pensioenadviseur. Ook voor andere vragen op het gebied van pensioen en cao kan Fritse Advocatuur u adviseren.

Managementovereenkomst/overeenkomst van opdracht

Misschien lijkt dit een vreemde eend in de bijt doch er zijn veel zzp’ers die vanuit hun eigen BV of eenmanszaak werkzaamheden verrichten voor een onderneming. In veel gevallen lijkt de uitvoering van deze werkzaamheden op een dienstverband in loondienst. Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht is het van belang wat partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen hebben gehad en op welke wijze er daadwerkelijk uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst. Wordt een overeenkomst van opdracht door de belastingdienst achteraf aangemerkt als een (fictief) dienstverband, dan kan dit voor een werkgever leiden tot naheffingen met betrekking tot de inhoudingsplicht. Fritse Advocatuur kan u hierover adviseren en indien nodig procederen.

Werkgeversaansprakelijkheid

Als werkgever heeft u een zorgverplichting tegenover uw werknemers voor de veiligheid van de werkomgeving. Een werkgever moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat een werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Een RIE (risico inventarisatie) zou een voldoende beeld moeten geven van de risico’s binnen de onderneming. Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgverplichting en is de schade niet het gevolg van opzet of bewust roekeloosheid van de werknemer dan moet de werkgever de schade betalen. Er kan sprake zijn van een bedrijfsongeval, een beroepsziekte maar ook een psychisch letsel als gevolg van een burnout. Het is van belang dat u tijdig advies inwint over de risico’s en Fritse Advocatuur kan u hierin uiteraard bij adviseren.

Reorganisatie & Sociaal plan

Er kunnen bedrijfseconomische maar ook bedrijfsorganisatorische gronden aanwezig zijn om wijzigingen binnen een onderneming door te voeren voor een doelmatige bedrijfsvoering, die leiden tot het verlies van arbeidsplaatsen. Een werkgever moet voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst de weg van het UWW bewandelen. Hiervoor gelden specifieke ontslagregels over onder andere de ontslagvolgorde en herplaatsing. Bij een collectief ontslag speelt de vakbond een rol en/of de ondernemingsraad. In veel gevallen zal sprake zijn van een Sociaal Plan waarin afvloeiingsregelingen zijn vastgelegd. Fritse Advocatuur heeft veel ervaring bij het begeleiden van dergelijke trajecten en kan u hier uitgebreid over adviseren.

Start typing and press Enter to search