Risicobeheersing bij ziekteverzuim

Een zieke werknemer betekent voor een werkgever een kostenpost met name indien sprake is van langdurig verzuim. Fritse Advocatuur heeft de ervaring en expertise in de hieronder opgesomde gevallen om de verzuimkosten te verminderen althans zo laag mogelijk te houden waarbij de werkgever zoveel mogelijk de regie zelf in handen houdt:

WIA-dossiercheck

Ter verkorting van het verzuim, voorkoming van een door het UWV op te leggen loonsanctie en/of instroom WIA is het raadzaam om gedurende de wachttijd van 104 weken meerdere malen te controleren of er voldoende en de juiste re-integratie-inspanningen zijn verricht. Instroom van de werknemer in de WIA betekent een verhoging van het percentage van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas.  De kosten kunnen bij een voortdurende arbeidsongeschiktheid tot maximaal 12 jaar belopen. Fritse Advocatuur kan een dergelijke WIA-dossiercheck voor u uitvoeren.

Ziekte en arbeidsconflict

Het gebeurt regelmatig dat werkgever en werknemer van mening verschillen over de mate van arbeidsongeschiktheid, het advies van de bedrijfsarts, het plan van aanpak, passende werkzaamheden, kortom de inhoud en/of het proces van het re-integratietraject. Een juiste juridische begeleiding door Fritse Advocatuur voorkomt escalatie van een arbeidsconflict en het opleggen van een loonsanctie door het UW

Loonsanctie door het UWV

In het geval het UWV een loonsanctie oplegt kan Fritse Advocatuur tegen de beslissing van het UWV bezwaar maken en indien nodig (hoger) beroep instellen. Dit in het geval de werkgever van mening is dat deze heeft voldaan aan de re-integratieverplichting.

Toekenningsbeslissing Ziektewetuitkering aan ex-werknemer door het UWV

Voor u als werkgever is het van belang om de toekenningsbeslissingen van een Ziektewetuitkering aan een ex-werknemer door het UWV te controleren op de eerste dag van arbeidsongeschiktheid en of deze valt binnen het dienstverband, was de werknemer ziek als gevolg van arbeidsongeschiktheid, stemmen de BSN-nummers overeen met die van uw ex-werknemer, is de werknemer zijn verplichtingen nagekomen. Kortom er zijn voldoende omstandigheden waarin Fritse Advocatuur succesvol bezwaar kan maken tegen de beslissing van UWV. Dit geldt eveneens om bezwaar te maken tegen de uitkomst van de eerstejaarsbeoordeling Ziektewet.

Premie of verhaalsbeslissing belastingdienst

Als werkgever moet u vaststellen of de werknemer daadwerkelijk op de loonlijst heeft gestaan, de nawerkingsregeling juist is toegepast, of aanspraak kan worden gemaakt op de no-riskpolis en tijdstip toekenning Ziektewetuitkering. Ook in deze gevallen kan Fritse Advocatuur adviseren en in bezwaar en/of beroep procederen tegen een premie of verhaalsbeslissing om daarmee de loonkosten te beperken.

Toekenning WIA aan werknemer

In het geval aan een werknemer een WIA-uitkering wordt toegekend dan is het voor een werkgever mogelijk om als belanghebbende de beslissing in bezwaar of beroep aan te vechten. Dat zijn in de gevallen dat u meent dat de werknemer minder dan 35% of meer dan 80% arbeidsongeschikt is. Met name de toekenning van een IVA-uitkering aan een werknemer kan over een periode van 12 jaar leiden tot een zeer hoge besparing op de (loon)kosten. Fritse Advocatuur heeft op dit gebied al meerdere succesvolle procedures gevoerd.

 

In de bovenstaande gevallen maakt Fritse Advocatuur indien nodig gebruik van een arbeidsdeskundige of medisch adviseur.

Start typing and press Enter to search