De compensatieregeling bij ontslag langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer

 In Arbeidsongeschiktheid

O(de wijzigingen in de uitvoering en hoe aan te vragen)

Allereerst voor iedereen een gezond en succesvol 2020!

Werkgevers en werknemers krijgen in 2020 weer te maken met nieuwe wetten en regelgeving zoals de Wet arbeidsmarkt in balans en de Compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Met name om een einde te maken aan de vele slapende dienstverbanden is de Compensatieregeling in 2019 door de wetgever gepubliceerd en de inwerkingsdatum van 1 april 2020 bekend gemaakt.

Voor degenen die over Compensatieregeling en de laatste wijzigingen geïnformeerd willen zijn volgt hieronder een korte samenvatting.

Doel van de Compensatieregeling

Het voorkomen van het betalen van een dubbele kosten door een werkgever te weten het loon gedurende twee jaar ziekte van de werknemer en bij ontslag het betalen van een transitievergoeding

Vanaf welke datum kan de compensatie worden aangevraagd

Vanaf 1 april 2020 kan bij het UWV compensatie voor de aan de werknemer betaalde transitievergoeding worden aangevraagd. Dit kan ook met terugwerkende kracht voor die dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015.

Wat zijn de voorwaarden om compensatie aan te vragen

• De arbeidsovereenkomst is (deels) beëindigd wegend langdurige arbeidsongeschiktheid (na tenminste 104 weken)
• De werknemer was bij het einde van het dienstverband ziek;
• De werkgever heeft een transitievergoeding betaald

Maximering (compensatie) transitievergoeding

Wettelijk bedraagt de maximale transitievergoeding in 2020 € 83.000 bruto of het jaarsalaris van de werknemer indien dit hoger was.

De regeling maximeert de compensatie als volgt:

1. De compensatie is maximaal de transitievergoeding die is opgebouwd vanaf indiensttreding tot de
dag dat de werknemer 2 jaar ziek is. Is de arbeidsovereenkomst op een later moment beëindigd
(slapend dienstverband of loonsanctie) waardoor een hogere
transitievergoeding is betaald dan zal de periode na 2 jaar niet gecompenseerd worden

2. als de werkgever en werknemer bij een beëindiging met wederzijds goedvinden een lagere
transitievergoeding afspreken dan is de compensatie niet hoger dan de afgesproken vergoeding;

3. de maximale hoogte van de transitievergoeding wordt jaarlijks wettelijk vastgesteld (voor 2020 geldt
een maximum van € 83.000 bruto). De compensatie kan niet hoger zijn dan dit wettelijke bedrag
dan wel het jaarsalaris van de werknemer indien dit hoger is dan de transitievergoeding.

Wat zijn de wijzigingen

1. In de Compensatieregeling staat een nog een ander maximering genoemd te weten dat de compensatie beperkt is tot het door de werkgever tijdens de 2 jaar ziekte betaalde loon. Vanuit werkgeverszijde kwamen veel vragen naar de hoogte wanneer tijdens deze periode ook een uitkering (bijvoorbeeld IVA,WGA, ZW (no-riskpolis) was verstrekt. Dit maximum zal alsnog NIET per 1 april 2020 in werking treden

2. Ook de vergoeding die zijn betaald in de gevallen waarin de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden op verzoek van de werknemer is beëindigd komen voor compensatie in aanmerking. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad van 8 november 2019. De vergoeding is dan gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding zoals die verschuldigd zou zijn na het verstrijken van de 104 weken (of na de periode van de eventuele loonsanctie);

3. Met ingang van 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans in werking getreden waarbij de opbouw van de transitievergoeding is gewijzigd. De transitievergoeding van een vaststellingsovereenkomst tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst die in 2019 is overeengekomen en eindigt in 2020 zal conform volgens de oude berekening worden gecompenseerd. Ligt het einde van de wachttijd van 104 weken vóór 1 januari 2020 en start de procedure tot beëindiging na 1 januari 2020 of vindt na die datum overeenstemming plaats over beëindiging dan wordt de compensatie berekend volgens de nieuwe berekening.

4. Het UWV hanteert voor de ‘oude gevallen’ waarbij de arbeidsovereenkomst voor 1 april 2020 is beëindigd en een transitievergoeding is betaald een beslistermijn van 6 maanden. Deze termijn geldt eveneensvoor die gevallen waarbij het einde van de wachttijd van 104 is gelegen voor 1 april 2020 en beëindiging van de arbeidsovereenkomst en betaling van de vergoeding op of na 1 april 2020 heeft plaatsgevonden.

Hoe is de compensatie aan te vragen?

Voor het aanvragen van de compensatie moet u bij het UWV een digitaal formulier invullen. Dit formulier is vanaf 1 april 2020 te vinden op het werkgeversportaal van het UWV. Naast het invullen van het formulier moeten de volgende documenten worden meegestuurd:

• Arbeidsovereenkomst of indien afwezig een kopie van een loonstrook met datum indiensttreding
• Bewijs van einde van de arbeidsovereenkomst
• Bewijs van het betaalde loon over de periode van 2 jaar ziekte
• De berekening van de betaalde transitievergoeding
• Bewijs dat volledige transitievergoeding is betaald en op welke datum is betaald
• In bijzondere gevallen zullen nog aanvullende documenten worden verzocht te overleggen.

Mocht u na het lezen van bovenstaande samenvatting toch nog vragen hebben dan kunt u met mij contact opnemen

078-2049300 of info@fritseadvocatuur.nl

Conny Fritse

Recent Posts

Start typing and press Enter to search